Нужна помощь? Возник вопрос? Напишите нам сообщение или свяжитесь на Facebook, мы быстро отвечаем!

Interneta veikals AllMy.Toys

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini

Pakalpojuma sniedzējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību “22 Distribution”, vienotais reģistrācijas numurs 40203100237, juridiskā adrese Salnas iela 11 – 89, Rīga, Latvija, faktiskā adrese Salnas iela 11 – 89, Rīga, Latvija, tālrunis 22142259, e-pasts [email protected].
Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos saņemt, saņem vai varētu saņemt vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;
Pakalpojuma saņēmējs — persona, kura veic pakalpojuma iegādi Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikalā. Pakalpojuma saņēmējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;
Pakalpojums — jebkurš pakalpojums, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz vai pārdod Pakalpojuma saņēmējam caur šo interneta vietni;
Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;
Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.
Garantija – ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;
Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
Cenas – Interneta vietnē norādītā pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par pakalpojuma ierīkošanu un/vai piegādi;
Interneta vietne – Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne www.allmy.toys;
Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Interneta vietnes lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

2. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

2.2. Pakalpojuma saņēmējs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:

 • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu;
 • pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

2.3. Pakalpojuma saņēmējs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta — ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidu Pakalpojuma saņēmēja piekrišanu.

2.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šiem noteikumiem, Pakalpojuma saņēmējs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad Pakalpojuma saņēmējs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā Pakalpojuma saņēmējam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

2.5. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pakalpojuma saņēmēja paziņošanu par atteikšanos no pakalpojuma un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pakalpojuma sniedzējam.

Saistībā ar atteikšanos no pakalpojuma 14 dienu termiņā, Pakalpojuma saņēmējam būs jāveic samaksa par pakalpojumu, kas aprēķināta par laika posmu no pakalpojuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad Pakalpojuma saņēmējs paziņoja par atteikšanos no pakalpojuma.

2.7. Atteikšanās paziņošanai Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Pakalpojuma sniedzēja nodrošinātu Atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Pakalpojuma saņēmējs obligāti norāda:

 • Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
 • Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šāda pakalpojuma
 • Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
 • Pakalpojuma saņēmēja vārds un uzvārds
 • Pakalpojuma saņēmēja adrese
 • Pakalpojuma saņēmēja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
 • Datums

2.8. Informācija uzskatāma par sniegtu, ja atteikuma veidlapa ir pareizi aizpildīta un tai ir pievienota darījumu apliecinoša dokumenta kopija.

2.9. Sakarā ar atteikšanos no Pakalpojuma 14 dienu termiņā, Pakalpojuma saņēmējam netiks piemērots līgumsods par atteikšanos no pakalpojuma.

2.10. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

2.11. Pakalpojuma saņēmējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
 • pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem.

3.2. Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

 • pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;
 • pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;
 • pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

3.3. Pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja līguma slēgšanas brīdī patērētājs zināja vai nevarēja nezināt par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai neatbilstības iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli.

4. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

4.2. Ja pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Piegādes kārtība

5.1. Pirkums būs nodots piegādei tajā pašā vai nākamajā darba dienā pēc apmaksas saņemšanas, ja prece(s) ir noliktāvā. Piegāde var būt nodrošinātā ar “Latvijas Pasts” pakalpojumiem, “Omniva” pakomātu, “Omniva” kurjerdienesta vai “22 Distribution” kurjera pakalpojumiem.

6. Apmaksa

6.1. Pakalpojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

 • 6.1.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti,
 • 6.1.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Paypal,
 • 6.1.3. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz bankas kontu.

7. Strīdu risināšana

7.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.